Ogłoszenie o udostępnieniu planu połączenia EIP Dynamics sp. z o.o. ze spółkami EIP Softart sp. z o.o. oraz RedTulip Software sp. z o.o. z dnia 27.03.2024 r.

W związku z zamiarem połączenia spółki EIP Dynamics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460335, NIP: 5272693356, REGON: 146659958, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł („Spółka Przejmująca”, „EIPD”) ze spółkami: (i) EIP Softart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, adres: ul. Oleska 97H, 45-222 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011524, NIP: 7540337669, REGON: 004527081, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł („Spółka Przejmowana 1”, „Softart”); oraz (ii) RedTulip Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617366, NIP: 5272769450, REGON: 364417465, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł („Spółka Przejmowana 2”, „RedTulip”), Zarządy łączących się spółek w dniu 27.03.2024 r. uzgodniły i podpisały plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmowanej 2, na podstawie art. 500 § 21 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami. Plan Połączenia zostaje udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 2 bezpłatnie i nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o wpis połączenia ww. spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 Załącznik: Plan połączenia EIPD, Softart i RedTulip

Opublikowano w dniu 27.03.2024 r.

 

Contact details

RedTulip Software sp. z o.o.
ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa
KRS: 0000617366
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 527-276-94-50
Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN